Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Plantes & Parfums B.V. (verder: Plantes & Parfums ) voor klanten die Plantes & Parfums producten online bestellen via de internetsite www.PlantesParfums.nl 

Artikel 1. Algemeen

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Plantes & Parfums

1.2  Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Plantes & Parfums betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3  Plantes & Parfums wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4  Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Plantes & Parfums . Mondelinge afspraken of toezeggingen van Mediterana zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Plantes & Parfums .

1.5  Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

Artikel 2. Definities

2.1  Plantes & Parfums: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plantes & Parfums Nederland B.V. en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).

2.2  Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Plantes & Parfums de Overeenkomst heeft gesloten.

2.3  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.4  Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Plantes & Parfums  aan de klant.

2.5  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

2.6  Producten: de producten die door Plantes & Parfums op haar internetsite worden aangeboden.

2.7  Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.8  Internetsite: www.Plantes & Parfums.nl

2.9  Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1  Alle aanbiedingen van Plantes & Parfums , alsmede de door Plantes & Parfums opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2  Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Plantes & Parfums schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Plantes & Parfums beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3  Plantes & Parfums heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Plantes & Parfums zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.4  De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Plantes & Parfums opgegeven informatie juist en volledig is.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1  Plantes & Parfums zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2  Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden  Plantes & Parfums niet.

4.3  Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Mediterana, door middel van het hiervoor contact formulier op www.Plantes & Parfums.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 5. Levering

5.1  Alle door Plantes & Parfums genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Plantes & Parfums bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2  Overschrijding van de door Plantes & Parfums opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.3  Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Plantes & Parfums schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

5.4   Plantes & Parfums levert uitsluitend aan adressen in Nederland / Blegie

 

Artikel 6. Prijzen

6.1  Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Argandia zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

 

Artikel 7. Betaling

7.1  Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Plantes & Parfums van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Plantes & Parfums  kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Mediterana van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.

7.2   Betalingen kunnen worden uitgevoerd via iDeal. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant voor uitbetaald.

7.3  Plantes & Parfums is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst

 

Artikel 8. Ontbinding 

8.1  Nadat de klant de bestelde producten heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende Overeenkomst met , zonder opgave van redenen, te ontbinden.

8.2  Indien de klant de Overeenkomst ingevolge artikel 8.1 wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Mediterana te melden. De klant dient de producten te retourneren naar een door Plantes & Parfums vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.

8.3  Als gekochte producten worden geretourneerd of door Plantes & Parfums worden teruggevorderd, ontvangt de klant de betaalde aankoopprijs terug. Terugbetaling wordt uitgevoerd in de betaalvorm die de klant bij aankoop heeft geselecteerd. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met Plantes & Parfums ingevolge artikelen 8.1. en 8.2 heeft ontbonden, zal Plantes & Parfums deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat Plantes & Parfums het door de Klant geretourneerde Producten heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen. Plantes & Parfums behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

8.4  Indien producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Plantes & Parfums schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Plantes & Parfums de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.Plantes & Parfums  heeft het recht om de waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8.5  Bij gebruikmaking van een coupon korting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige coupon korting met de retour verrekend.

 

Artikel 9. Reclame en garanties

9.1  De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Plantes & Parfums daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

9.2  Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortiments vernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

9.3  Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
–  de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Plantes & Parfums ;
–  de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
–  Plantes & Parfums niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
–  de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

9.4  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Plantes & Parfums de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.5  Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

9.6  De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Plantes & Parfums .

 

Artikel 10. Gebruik internetsite

10.1    Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay out en vormgeving van de internetsite rusten bij Mediterana en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze internetsite erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite (laden en in beeld brengen).

10.2    De informatie op de internetsite wordt door Plantes & Parfums met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Plantes & Parfums aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10.3    De internetsite bevat hyperlinks naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. Plantes & Parfums  heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze internetsites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite.

10.4   Plantes & Parfums  draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.

10.5    Plantes & Parfums garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

10.6    De door Plantes & Parfums opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Artikel 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

11.1  Plantes & Parfums  verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid 

 

Artikel 12. Plichten van de klant  

12.1   Indien de klant via de internetsite een account bij  Plantes & Parfums aanvraagt, verschaft Plantes & Parfums na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

12.2   De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

12.3   De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Plantes & Parfums mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1    Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd.Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13.2    Plantes & Parfums is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Plantes & Parfums is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

13.3   Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Plantes & Parfums , dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Plantes & Parfums  te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Plantes & Parfums , komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

Artikel 14. Inschakeling derden

14.1    Plantes & Parfums is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Plantes & Parfums te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

14.2   De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1   Indien Plantes & Parfums als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Plantes & Parfums gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Plantes & Parfums enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als Plantes & Parfums gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1  Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2  Alle geschillen welke tussen Plantes & Parfums enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Plantes & Parfums worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.